มนรัตน์ โตรักษา ทำพรีเทส PAT1 ได้ 214 คะแนน

VEXAM PRETEST ONLINE

มนรัตน์ โตรักษา ทำพรีเทส PAT1 ได้ 214 คะแนน

ประชาสัมพันธ์ Pretest Online วิชาสามัญเปิดสมัครแล้ว สมัครเลย

ภาพรวมคะแนน

คะแนนของ มนรัตน์ โตรักษา

คะแนน

ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนต่ำสุด

คะแนนสูงสุด

คะแนนของผู้เข้าสอบ

ที่เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนต่ำสุด

คะแนนสูงสุด

คะแนนของผู้เข้าสอบ

ที่เลือกคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนต่ำสุด

คะแนนสูงสุด

ลำดับ (Ranking) ของ มนรัตน์ โตรักษา

คะแนนในแต่ละช่วง

ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

ลำดับที่

จากผู้เข้าสอบวิชานี้ คน

คะแนนในแต่ละช่วง

ของผู้เข้าสอบทั้งหมดที่เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่

จากผู้ที่เลือกคณะเดียวกัน คน

คะแนนในแต่ละช่วง

ของผู้เข้าสอบทั้งหมดที่เลือกคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์

ลำดับที่

จากผู้ที่เลือกคณะเดียวกัน คน

คะแนนตามบทเรียน

จุดอ่อนจุดแข็งตามหัวข้อ

บทเรียนของ มนรัตน์ โตรักษา

คะแนนในแต่ละช่วง

ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

คะแนนในแต่ละช่วง

ของผู้เข้าสอบทั้งหมดที่เลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์

คะแนนในแต่ละช่วง

ของผู้เข้าสอบทั้งหมดที่เลือกคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์